Proiect ANAF: Firmele în insolvenţă îşi vor vinde creanţele bugetare, dacă Fiscul aprobă cumpărătorul

Hoidrag Laurentiu, 08 apr.. 2019

Proiect ANAF. Pentru ca firmele în insolvenţă să cesioneze o creanţă bugetară, o comisie de selecţie a Fiscului pentru recuperarea creanţelor bugetare va analiza.  Cel care le preia trebuie să îndeplinească anumite criterii. Aceste lucruri sunt prevăzute într-un  proiect de act normativ al Fiscului.

Consultantul fiscal Adrian Benţa precizează că, în prezent, creanţele bugetare ale firmelor în insolvenţă pot fi cesionare. „După confirmare prin decizie fiscală”, nefiind constituită o comisie specială.

Printre criteriile de selecţie se află: termenul de plată cât mai scurt, oferta cea mai avantajoasă şi garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare.

„Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu creanţe bugetare. (…) Fac obiectul cesiunii, creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune”, menţionează proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

Citește și:

Proiect ANAF. Ce condiții trebuiesc îndeplinite

Proiect ANAF. În elaborarea noii proceduri, s-a avut în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • preţul cesiunii să fie cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;
  • plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare să se realizeze într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
  • cesionarul să justifice un interes public în vederea cesionării creanţei;
  • necesitatea constituirii de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

Proiect ANAF. Justificarea unui interes public poate reprezenta: necesitatea cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului pentru care a fost autorizat sau contractat de o autoritate sau instituţie publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi controlul unei autorităţi sau instituţii publice; necesitatea cesiunii creanţei ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii; orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanţei.

Cine va forma comisia de selecție a cesionarului

Proiect ANAF. Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare va fi formată din trei membri, din care fac parte: directorul general adjunct – administrarea veniturilor statului al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/şeful administraţie adjunct colectarea creanţelor al administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/şeful administraţie adjunct colectarea creanţelor al Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti; şeful serviciului/biroului juridic al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/ administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/ Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti, sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz; şeful serviciului executare silită al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/ administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/ Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti, sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz. Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor comisiei.

Citește și:

Cine va publica procedura de selecție a cesionarului

Proiect ANAF. Procedura privind demararea selecţiei cesionarului va fi publicată de organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, printr-un anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, pe pagina de internet a ANAF. Termenul de depunere al ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet, iar ofertele se depun sau se trimit prin poştă la organul fiscal. În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se întruneşte în vederea deschiderii acestora.

Dacă nu se poate efectua o departajare sau diferenţiere a ofertelor în raport cu criteriile de selecţie, fiind două sau mai multe oferte care le îndeplinesc cumulativ, comisia va transmite o notificare prin care le solicită ofertanţilor să prezinte o nouă ofertă, subliniază Referatul de aprobare al noului proiect de act normativ.

Noua ofertă trebuie să fie mai avantajoasă pentru cedent faţă de cea depusă initial.

Dacă niciunul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă noi oferte, comisia va verifica ofertele iniţiale depuse de către ofertanţii notificaţi şi va declare câştigătoare „prima ofertă înregistrată la organul fiscal”, menţionează Referatul citat.

Citește mai mult AICI← Close